นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนเพิกเฉยซื้อสลากเกษียณอายุ

วันเผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2024
Share

กดฟัง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ศูนย์เลือกตั้ง “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ออมเงิน…ต้องซื้อสลากเกษียณ!” การสำรวจจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 จากผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จัดจำหน่ายในทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสลากกินแบ่งเกษียณ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นจากฐานข้อมูลต้นแบบของ “NIDA Poll” โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความสนใจของประชาชนในการซื้อสลากเกษียณอายุที่ออกโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (สสวท.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.34 ไม่สนใจเลย รองลงมาร้อยละ 21.07 ค่อนข้างสนใจ สนใจ. ร้อยละ 17.02 ระบุว่าไม่สนใจมากนัก ร้อยละ 15.42 ระบุว่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และร้อยละ 0.15 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขายสลากออมสินเพื่อส่งเสริมการออม พบว่า ร้อยละ 30.99 ของกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยเลยเพราะทำให้มึนเมาและทำให้คนติดการพนัน หวยเกษียณไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ รองลงมาร้อยละ 26.34 ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นทางเลือกในการออมที่น่าสนใจ เป็นการเก็บออมเพื่อชิงรางวัล และสามารถใช้เป็นเงินออมเพื่อใช้ในอนาคตได้ ร้อยละ 25.80 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนออมเงิน การซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ทำให้สะดวก โดยร้อยละ 16.87 บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะระยะเวลาในการถอนเงินนานเกินไป ของรางวัลมีไม่มาก และเงินรางวัลเล็กๆ น้อยๆ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจำกัดการขายสลากกินแบ่งเกษียณให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (สกส.) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ พบว่า ร้อยละ 36.16 ของกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วย ตามมาด้วยร้อยละ 22.55 ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 21.08 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 18.75 ระบุว่าไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.46 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจำกัดการซื้อสลากเกษียณอายุให้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.41 เห็นว่าเหมาะสม รองลงมาร้อยละ 3572 ระบุว่าไม่ควรจำกัดการซื้อสลากเกษียณอายุแต่อย่างใด ร้อยละ 10.54 ระบุว่าเห็นด้วยจำกัดการซื้อสลากเกษียณอายุ แต่ควรต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 6.74 ระบุว่าเห็นด้วยกับการจำกัดการซื้อสลากเกษียณอายุ แต่ควรจะมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 0.59 บอกว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สุดท้ายเมื่อถามถึงหน่วยงานของรัฐที่ควรเป็นผู้ดำเนินการโครงการสลากกินเลี้ยงชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.09 ตอบว่าเป็นธนาคารของรัฐ รองลงมาร้อยละ 33.82 ตอบว่ากองทุนการออมแห่งชาติ (สมช) 22.55 เปอร์เซ็นต์บอกว่ามัน ว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และร้อยละ 4.54 บอกว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 18.63 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 17.86 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 33.35 มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.82 มีบ้านเกิดอยู่ที่ภาคใต้ และร้อยละ 7.79 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก เช่น ร้อยละ 48.09 เป็นชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างเช่น 12.37% มีอายุ 18-25 ปี 17.94% มีอายุ 26-35 ปี 18.24% มีอายุ 36-45 ปี 26.64% มีอายุ 46-59 ปี และ 24.81% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เช่น 96.41% เป็นชาวพุทธ ร้อยละ 2.75 เชื่อในศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.84 เชื่อในศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 33.74 เป็นโสด ร้อยละ 63.97 แต่งงานแล้ว และร้อยละ 2.29 เป็นหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ เช่น ร้อยละ 21.06 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่านั้น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าร้อยละ 35.65 ร้อยละ 7.33 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.08 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.88 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เช่น ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.60 เป็นลูกจ้างเอกชนร้อยละ 16.87 ร้อยละ 21.60 เป็นเจ้าของธุรกิจ/ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 9.54 เป็นเกษตรกร/ชาวประมง ร้อยละ 15.96 เป็นผู้รับเหมา/แรงงานทั่วไป ร้อยละ 20.31 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และนักศึกษา ร้อยละ 4.12

ตัวอย่าง ร้อยละ 21.15 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 18.86 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 30.15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.07 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.11 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.47 ไม่ได้ระบุรายได้


ผู้เขียน
แกงไตปลา1
วิธีทำ แกงไตปลา ปักษ์ใต้ ด้วยพริกแกงรสจัดจ้าน

แกงไตปลา ปักษ์ใต้เป็นเมนูที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่ผสมผสานความเข้มข้นของกะทิ ความเผ็ดของพริกแกง และคว... 17 กรกฎาคม 2024
แฟชั่นสาวญี่ปุ่น 2
แฟชั่นสาวญี่ปุ่น ในฤดูหนาว! เทรนด์สมัยใหม่

แฟชั่นสาวญี่ปุ่น ในฤดูหนาว เป็นการผสมผสานที่สวยงามระหว่างประเพณีและเทรนด์สมัยใหม่ สาวญี่ปุ่นขึ้นชื่อ... 16 กรกฎาคม 2024
สำรวจโลกที่น่าตื่นเต้นของเกมพนันฟุตบอลเสมือนจริงและค้นพบคุณสมบัติที่น่าดึงดูด

การพนันออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ชื่นชอบกีฬาทั่วโลกนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ... 15 กรกฎาคม 2024